Naturreservat

I Sverige och i många andra länder är naturreservat ett av de vanligaste sätten att långsiktigt skydda värdefull natur. Här finner du ett urval av de fina naturreservaten som ligger i Gnosjö och Gislaveds kommuner.

Det finns totalt 16 naturreservat och naturvårdsområden i skiftande karaktär.

Länsstyrelsens Reservatskarta

Källa för nedanstående information är Länsstyrelsen Jönköpings Län

Anderstorps Stormosse
Naturreservatet är nästan 2000 ha stort och har ett rikt fågelliv med bland annat flera häckande vadarfåglar. På vissa myrholmar finns riktigt gammal barrskog och på mossen växer dvärgbjörk. Under andra världskriget bröt man torv på mossen och idag avvattnas mossen genom många diken. Under 2010-2015 pågår ett restaureringsprojekt som syftar till att återställa mossen till ett mer naturligt tillstånd. Inom ramen för projektet byggs även anläggningar för besökare, såsom parkeringsplats, fågeltorn och en spång över mossen. Naturreservatet ligger mellan Anderstorp och Nissafors.

Brokullen
Naturreservatet Brokullen är en mosse som ligger i utkanten av nationalparken Store Mosse. Reservatet bildades för att utöka skyddet av de stora myrområden som finns i nationalparken. Brokullen är en högmosse som började bildas för cirka 8000 år sedan. Det kallas högmosse eftersom mossen är välvd och blir högre in mot mitten. Torven i mossen har bildats av växtdelar som bara delvis förmultnat. Den fuktiga miljön i mossen har gjort så att de döda växterna inte kunnat brytas ned helt. Mossen är i stort sett opåverkad av människan och det finns inga spår efter exempelvis torvbrytning.

Draven
Naturreservatet Draven ligger ca 10 km norr om Sunnaryds färjeläge vid sjön Bolmen och är ett av Sveriges mest intressanta fågelområden. Sjön har restaurerats för att återfå sin karaktär av slättsjö med översvämningar i gammalt kulturlandskap. Den är nu en viktig häckningsplats för en lång rad fåglar, främst änder och vadare. Bland de mest kända är sångsvanen, som började häcka här redan 1958. Andra arter som setts vid Draven är trana, grågås, rödbena med flera. Vid sjön finns två stycken fågeltorn vilket underlättar för dig som vill fågelskåda. Vill man gå runt delar av eller hela sjön finns en spångad led att gå på.

Ettö
Är sommaren någonstans vackrare än i naturreservatet Ettö? Vid Isabergs fot och omgiven av Algustorpasjön ligger ett av Nissadalens skönaste naturreservat. Halvön Ettö är uppbyggd av sand som både Nissan och forntidens isälvar spolat ut i Algustorpasjön. De tidigare slåtterängarna betas numera. Den norra delen utgörs av strandängar och en björkhage med många enbuskar.

Fegen
Fegen är ett naturreservat med särskilda fågelskyddsområden. Här kan du bland annat se fiskgjuse, gråtrut, enkelbeckasin och drillsnäppa. I sjön finns även en artrik fiskfauna, där den mest intressanta är vårsiklöjan. Vårsiklöjan i Fegen är ett av mycket få kända bestånd i världen och är akut utrotningshotad. I sjön lever det även minst 16 andra fiskarter. I naturreservaten finns även flera arter av fladdermöss. Fegen är även ett riksintresse för friluftsliv. I naturreservatet Fegen är det beträdnadsförbud inom vissa områden under vår och sommar. Sandviks kyrka ligger på en udde i sjön och är en mycket populär vigselkyrka tack vare dess vackra läge. På Sandön utanför Sandviks kyrka finns rester av befästningsvallar som är minnen från de många gränskrigen med Danmark som utspelade sig i forna tider.Både vandringsleden Gislavedsleden och cykelleden GG-leden går i kanten av området. GG-leden - Gislaved, Gnosjö - går genom hela Gislaveds kommun och grannkommunen Gnosjö. Gislavedsleden (80km) går i västra kanten av kommunen från Hallandsgränsen, Kinnared i söder, till Isaberg i norr.

Isaberg
Isaberg är en urbergskulle i Nissans dalgång. Toppen höjer sig 309 meter över havet och den dominerande naturtypen är barrskog. Från toppen har man en milsvid utsikt över Nissans dalgång och det sjörika landskapet. Isaberg är sedan 1968 skyddat som naturreservat. I området finns flera markerade vandringsleder varav en del sträcker sig långt utanför reservatet.

Klosjön
Klosjöns naturreservat är ett stilla och tyst naturområde. Här upplever du bara naturens ljud som vind och fågelsång. Klosjön är en sjö och ett naturreservat i Källeryds socken i Gnosjö kommun. Naturreservatet omfattar 67 hektar och är skyddat sedan 2012.I Klosjön finns det både abborre, gädda, man har även planterat in mört. Idag fungerar en gammal väg som strövstig genom reservatet, mellan Klosjön och Hanabomossen. Längs strövstigen finns en enklare rastplats med eldstad. Där kan man elda med medhavd ved. Du hittar till Klosjön om du på väg 151 mellan Gnosjö och Hestra svänger av vid skylten "Nabban".

Långelaggen
I Långelaggens naturreservat finns en orörd mosse och en stor artrikedom. I området finns också ett rikkärr, något som är mycket ovanligt i den här delen av länet. Långelaggen är en svagt välvd mosse som är glest bevuxen med martall och björk. På marken växer myrlilja, tuvull, ljung, klockljung och kråkbär. I mossens ytterkanter växer sumpskog som mest består av tall. På fastmarken runt mossen växer tallskog i varierande ålder, förutom i reservatets nordöstra del där det finns äldre granskog med inslag av lövträd. Öster om Långelaggen ligger byn Stora Svalås på en åsrygg och delar av åsens västra sida ingår i reservatet. Flera vattenflöden tränger fram i sluttningen och på vissa ställen finns utfällningar av järnockra.

Långö Mosse och Svanasjön
Långö Mosse är en avlång mosse som angränsar till Store Mosse nationalpark i söder och Österån i norr och är en del av Store Mosse myrkomplex. Tillsammans med nationalparken bildas ett stort vildmarksområde med ett spännande växt- och djurliv. Långö Mosse och Svanasjön består av en högmosse med tillhörande randskog samt öppen myr. I södra delen finns en sänkt sjö vid namn Svanasjön. Några myrholmar med barrblandskog sticker upp ur mossen.

Marieholmsskogen
Marieholmsskogens naturreservat är bildat för att bevara en barrskog med höga naturvärden. Reservatet ska också ge möjlighet till naturupplevelser och vetenskaplig forskning - så länge naturvärdena inte tar skada. I södra Sverige är det idag mycket ovanligt med så här stora gammelskogar. Under en tioårsperiod med början av år 2005 dog en stor del av granarna i området på grund av stormfällning och granbarkborreangrepp. I en orörd skog är sådana händelser en viktig del i skogens dynamik, tillsammans med brand och översvämningar. Alla dessa störningar skapar en varierad skog, som i sin tur ger många olika djur och växter möjlighet att hitta sina speciella livsmiljöer. Här finns små partier sumpig granskog och öppnare tallhedar. Bäckar, bergbranter, sjöar och mossar ger en varierande och fuktig miljö. Detta leder i sin tur till en artrik moss- och lavflora. I reservatet lever dessutom många urskogsgynnade skalbaggar. Tjäder, spillkråka och skogsmesar är vanliga.

Nennesmo
Nennesmo naturreservat är beläget ca 2 km sydväst om Nennesmo by, mellan Anderstorp och Reftele. Nennesmo är en talldominerad gammelskog som en gång i tiden varit sjöbotten under Fornbolmen. Idag utgörs området till störta delen av fastmark med barrblandskog, men det finns även kärr- och mossmarker. En stor del av tallskogen är upp till 300 år gammal och det saknas nästan helt tallar som är yngre än 100 år. Mellan tallarna finns det 100-200-årig gran och det finns relativt mycket död ved i olika nedbrytningsstadier. Området begränsas i öster, norr och söder av Ängån och genom området går en strövstig till en rastplats med eldstad.

Sandseboskogen
Sandseboskogen är ett tallskogsområde där flera ovanliga mossor och svampar trivs. I området har hittats arter som trivs i gamla tallskogar såsom dropptaggsvamp, jättemusseron och garnlav. De äldsta tallarna är ca 150 år gamla. I de fuktiga granskogarna förekommer kattfotslav, stor revmossa och vedtrappmossa. Tjäder, orre, skogssnäppa, enkelbeckasin och spillkråka är några av de fågelarter som har noterats. Naturreservatet bildades 2017 och är 113 hektar stort. Syftet med reservatet är att bevara de olika skogsmiljöerna med barrskog, mosse och bäckmiljöer och den biologiska mångfalden, särskilt svampar och skogsfågel, knuten till dessa naturtyper. Syftet är också att ge möjlighet till naturupplevelse och ett rörligt friluftsliv. Sandseboskogen ligger söder om sjön Rakalven, öster om Stengårdhultasjön, i den nordöstra delen av kommunen.

Svinhultsåsen
Öster om Valdshult i den norra delen av kommunen ligger Svinhultsåsen - kommunens minsta naturreservat. Det knappt 2 hektar stora området består av ett bergstup med omgivande granskog. Reservatet bildades 1970 för att skydda häckande berguv. Några berguvar häckar inte längre på Svinhultsåsen - däremot korpar. I naturreservatet finns även ovanliga vedsvampar.

Uppebo
Uppebo är en del av högmossen Store Mosse som började bildas för cirka 8000 år sedan. Det kallas högmosse eftersom mossen är välvd och blir högre in mot mitten. Torven i mossen har bildats av växtdelar som bara delvis förmultnat. Den fuktiga miljön i mossen har gjort så att de döda växterna inte kunnat brytas ned helt. Uppebo är inte ett välbesökt friluftsområde. Reservatet gränsar till Store Mosse nationalpark, men det finns inga markerade stigar eller vandringsleder i reservatet eller till nationalparken.

Villstad Kyrkby naturvårdsområde
Öster om Nissan, ca 5 km norr om Smålandsstenar i den södra delen av kommunen, ligger Villstad kyrkby. Utöver en mycket vacker natur finns också flera sevärda byggnader och andra lämningar från olika tider. I området finns bland annat flera gravfält från järnåldern. I kyrkan, byggd efter 1700-talsritningar, finns i den norra muren rester efter 1100-talets kyrka som var byggd i romansk stil. I området finns också kyrkstallar från 1850-talet där kyrkobesökarna satte in sina hästar under gudstjänsten. Andra intressanta och vackra byggnader är den stora röda prästgården, klockaregården och två stycken skolhus, ett från 1847 och ett från 1925.

Värö
Värö är en liten ö i Algustorpasjön i närheten av naturreservatet Ettö. Naturen på Ettö och Värö skiljer mycket sig åt. Då Ettö har ett öppet och frodigt landskap är Värö mer slutet och kärvt. På Värö finns det småländska skogslandskapet koncentrerat på en liten yta. Trots sin litenhet finns här såväl ren gran- och tallskog som lövskog och blandskog. Ön är uppbyggd av sten och grus under den stora inlandsisen för 10 000- 15 000 år sedan. I söder finns en mäktig tallskog med höga 100-åriga träd - en riktig "pelarsal". Genom planteringar har också utländska trädslag införts på vissa ställen. Ön är ganska kuperad med branta åsar och sluttar på sina ställen ganska brant ned i Algustorpasjön. Linnéan som är Smålands landskapsblomma växer på norra delen av Värö. Värö naturreservat inrättades 1979. Arealen är ca 5,5 ha. Det är beläget utmed riksväg 26 (Nissastigen) nära Hestra. Till Värö kommer man med roddbåt. Båtar finns att hyra på Isabergs fritidsby.

Länsstyrelsen