Domarringar

Domarringarna Smålandsstenar eller Smålands stenar som ligger i Villstads socken i Gislaveds kommun, är ett av Smålands mest imposanta domarringsgravfält och anlades på äldre järnåldern. Dess äldre namn var Skäppekullen innan det ändrades 1805 till Smalestenar, där smale lär syfta på får och getter. Det ändrades på nytt och hette i kyrkans längder 1816-1820 "Smålandsstenar".

Gravfältet med fem eller sex stora domarringar är beläget på ett plant, sandigt område väster om en dubbelkrök av Nissan och 1,5 km nordost om centrala delen av samhället Smålandsstenar. Intill gravfältet ligger Villstads hembygdsgård. Domarringarna består av sex till tjugo stående, eller nu kullfallna stenar, medan en av ringarna har ett block i sin mitt. I den största där tjugo stenar ingår är diametern hela 20 m. Fler gravar har sannolikt funnits vars stenar plockats bort för att ingå i andra byggnationer. Först i början på 1800-talet när prästen Daniel Nordin påtalade att området innehöll oersättliga fornminnen insåg allmänheten att det borde bevaras. Förr trodde man att här varit en viktig mötesplats mellan smålänningar, hallänningar och västgötar, en föreställning som nu enligt Länsstyrelsen anses sakna historisk bakgrund.

Läget utmed Nissan och den urgamla Nissastigen utesluter dock inte att här ändå varit en mötesplats av betydelse, eller en anhalt för alla de som färdades förbi på väg och vatten. Vad namnet beträffar så betyder det inte heller nödvändigtvis att det måste komma av just smale, en betesplats för getter och får. Det kan lika gärna vara bildat av små land (bygder), som ingår i landskapet Småland. Det första namnet Skäppekullen kan komma av det fornsvenska ordet skipa i betydelsen skipa rättvisa, ordna, besluta. Alltså kullen där man fattade beslut.